Learaar Frysk flexibel onderwijs

Wolkom

Fan herten wolkom by de oplieding ta learaar Frysk yn Flexibel Onderwijs. Wy nûgje dy út om op tiisdei 25 augustus op skoalle te kommen om dyn stúdzjegenoaten en dosinten kennen te learen. Wy ûntfange dy graach om 15:00 yn lokaal 1.11. Nei dy byienkomst makkest tegearre mei dyn stúdzjecoach (Gerbrich de Jong) dyn persoanlike leararranzjemint foar dyn earste stúdzjejier. De byienkomst duorret yn totaal oant uterlik 17:00.

De earste (online) kolleezjedei is op tiisdei 1 september en begjint om 14:30. It lêste kolleezje is dien om 19:45. Op 25 augustus krijst alle ynformaasje dy’tst nedich hast om goed oan dy earste kolleezjedei te begjinnen.

Wy sjogge der nei út om dy te treffen op 25 augustus en winskje dy in moaie simmerfakânsje ta.

Yn dizze ynformaasjegids fynst ynformaasje oer de fleksibele twaddegraads learare-opliedingen, mei ûnder oaren in taljochting op fleksibel ûnderwiis en de mooglikheden foar (standert)falidearring. De learútkomsten fan de oplieding fynst yn dizze taheakke.