Learaar Frysk flexibel onderwijs

Wolkom

Download de StudyStartWeek app, zo heb je jouw programma altijd bij de hand, maak je kennis met je medestudenten via Explore en ontdek je jouw nieuwe studiestad aan de hand van exclusieve studentenacties!

Bêste studint,

Wolkom by de learare-oplieding Frysk! Do bist tige wolkom om yn te streamen yn febrewaris. Do slútst dan oan by de oare earstejiers en by de nije minorstudinten. Wy ynformearje dy graach persoanlik. Dus hast fragen of wolst mear ynformaasje hawwe? Nim kontakt op mei Gerbrich de Jong, dosint.

Yn deze informatiegids fine jo ynformaasje oer fleksibele opliedings foar opliedings op it twadde nivo, ynklusyf in taljochting op fleksibel ûnderwiis en de opsjes foar (standert) validaasje. De ôfslutende bylage befettet de lear útkomst fan jo stúdzjeprogramma. Yn de opliedingsgids fine jo extra ynformaajse oer de oplieding Frysk.

Mei freonlike groetnis, út namme fan de dosinten Frysk,
Gerbrich de Jong: gerbrich.de.jong@nhlstenden.com
Tiim Frysk/Nederlânsk