Leraar fries

Welkom

Download de StudyStartWeek app, zo heb je jouw programma altijd bij de hand, maak je kennis met je medestudenten via Explore en ontdek je jouw nieuwe studiestad aan de hand van exclusieve studentenacties!

Bêste studint,

Tige wolkom by de oplieding ta learaar Frysk! Fijn datst by ús komst te studearjen. Graach nûgje wy dy út foar in yntroduksjebyienkomst op tiisdeitemiddei 24 augustus om 14:30 yn rûmte C1.005 (Rengerslaan 10), sadat wy mei-inoar yn ‘e kunde komme kinne en dy mear fertelle kinne oer de oplieding.

De middei is trefst net allinnich alle oare nije studinten Frysk, mar helpe wy dy ek op wei mei it begjin fan dyn stúdzje. Hokker fakken folgest yn de earste perioade 1? Hoe let wurde dy jûn? Wa wurde dyn dosinten? Wannear rinst staazje? Dat soarte fan fragen sille wy beäntwurdzje, sadatst fan moandei 30 augustus ôf goed taret oan de oplieding begjinne kinst. It is handich om in laptop en dyn NHL Stenden ynlochgegevens mei te nimmen, sadatst dysels fuort foar de goede Blackboardcourses ynskriuwe kinst.

De yntroduksjebyienkomst duorret oant maksimaal 16:00. Dêrnei kinst oanslute by in literêre kuier troch Ljouwert, dy’t organisearre wurdt foar alle nije earstejiersstudinten Frysk en Nederlânsk. Tige wolkom!

Mochtst fan’t simmer alfêst in begjin meitsje wolle mei syn stúdzje, dan soest in Frysk boek lêze kinne. Op Lezenvoordelijst.nl/fries kinst boeken sykje op dyn eigen nivo en nei dyn eigen ynteresse.

In goede simmer tawinske en oant sjen yn augustus!

Mei freonlike groetnis, út namme fan de dosinten Frysk,

Gerbrich de Jong: gerbrich.de.jong@nhlstenden.com
Tiim Frysk/Nederlânsk